معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتکارشناس اداره حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل و نقل کالا
نامسید فرید
نام خانوادگیعلوی شوشتری
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی252
پست الکترونیکkhouzestan@rmtoir
عکس
 
سمتسرپرست اداره حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل و نقل کالا
نامعلیرضا
نام خانوادگیعین اله زاده
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی258
پست الکترونیکmis_ ali 55@yahoocom
عکس
 
سمتمتصدي كنترل بارنامه
دسته بندیاداره حمل و نقل کالا
ناممحمدرضا
نام خانوادگیمحمودی وند
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی258
پست الکترونیکkhouzestan@rmtoir
عکس
 
سمتمدیر شهرک حمل و نقل کالا اهواز
دسته بندیاداره حمل و نقل کالا
ناماسماعیل
نام خانوادگیمرادی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"