اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان خوزستان : اداره منابع انسانی پشتیبانی و رفاه بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترئیس اداره توسعه مدیریت و منابع
دسته بندیاداره منابع انسانی پشتبانی و رفاه
نامزینب
نام خانوادگیاورکی
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمتصدی دبیرخانه
دسته بندیاداره منابع انسانی پشتبانی و رفاه
نامفرزانه
نام خانوادگیاسماعیل زاده
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی232
پست الکترونیکkhouzestan@rmtoir
عکس
 
سمتمتصدی امور اداری
دسته بندیاداره منابع انسانی پشتبانی و رفاه
نامامینه
نام خانوادگیسلامت
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی232
پست الکترونیکkhouzestan@rmtoir
عکس
 
سمتمسئول کارگزینی
دسته بندیاداره منابع انسانی پشتبانی و رفاه
نامصدیقه
نام خانوادگیدلپریش
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی233
پست الکترونیکkhouzestan@rmtoir
عکس
 
سمتمتصدی اموردفتری و بایگانی
دسته بندیاداره منابع انسانی پشتبانی و رفاه
نامناصر
نام خانوادگیمیاحی
تلفن مستقیم06133365139
نمابر
تلفن داخلی235
پست الکترونیکkhouzestan@rmtoir
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"