معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتکارشناس حراست
دسته بندیاداره حراست
نامخلف
نام خانوادگینیسی
تلفن مستقیم061-3338641
نمابر
تلفن داخلی245
پست الکترونیک
عکس
 
سمترئیس حراست
دسته بندیاداره حراست
نامعلی
نام خانوادگیاکبری مطلق
تلفن مستقیم33366306
نمابر
تلفن داخلی244
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس حراست
دسته بندیاداره حراست
ناممرتضی
نام خانوادگیصافدل
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی245
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"