پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاجراي طرح ارتقاي ايمني موتور سيكلت سواران در استان خوزستان

تاریخ انتشار: 1391/11/22

براي اولين بار در استان خوزستان طرح ارتقاي ايمني موتور سيكلت سواران در روستاي ابوحميظه واقع در محور اهواز- سوسنگرد با حضور مسؤلان اداره كل حمل و نقل و پايانه ها و ساير مسؤلان محلي و با همكاري دهياري اين روستا اجرا گرديد در راستاي اجراي اين طرح معاون اداري- مالي و برنامه ريزي اداره كل حمل و نقل و پايانه ها با ارايه سخناني ضمن تشكر از دهياري روستاي ابوحميظه اهميت موضوع استفاده از كلاه ايمني را در كاهش تلفات ناشي از تصادفات تشريح و بر اجراي ساير طرح هاي ارتقاي ايمني در اين روستا تأكيد نمودعبياوي در ادامه افزود: موتور سيكلت سواران از آسيب پذيرترين كاربران سيستم حمل و نقل جاده اي مي باشند به نحوي كه بيش از 20درصد از آمار كشته شدگان تصادفات جاده اي را شامل مي شونددر پايان تعداد 200 عدد كلاه ايمني توسط اين اداره كل به موتور سيكلت سواران اين روستا اهدا گرديدشايان ذكر است محور اهواز- سوسنگرد يكي از محورهاي پر حادثه استان خوزستان مي باشد و در فاز بعدي طرح ساير روستا ها ي محور مذكور و نيز روستاهاي شهرستان دزفول تحت پوشش اين طرح قرار خواهند گرفت


مشخصات:
نظرات: *