پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري پنجمين جلسه كميته ايمني حمل و نقل جاده اي استان خوزستان

تاریخ انتشار: 1391/08/09

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان پنجمين جلسه كميته ايمني حمل و نقل جاده اي خوزستان به رياست معاونت عمراني استانداري و اعضاي كميته ايمني در محل حادثه واژگوني اتوبوس زائران اردوي دانش آموزي راهيان نور واقع در محور ايذه-شهركرد، روستاي موزرم برگزار گرديددر اين جلسه اعضاي كميته ايمني به تشريح حادثه و اقدامات امدادي پس از آن پرداخته و سپس جهت ارايه گزارش تصويري فوريت هاي پزشكي استان جلسه در راهدارخانه دهدز ادامه يافتمعاونت عمراني استانداري خوزستان ضمن تشكر از دستگاههاي امداد رسان و پليس راه استان خواستار اتخاذ راهكارهايي در كميته ايمني جهت جلوگيري از حوادث بعدي شد و مقرر گرديد كليه ادارات و سازمان هاي ذيربط موارد پيشنهادي خود را در جلسه آينده كميته ايمني ارايه دهند


مشخصات:
نظرات: *