پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتقدير از سركار خانم دلپريش

تاریخ انتشار: 1391/02/20

صدراله بمانا معاون اداري- مالي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با ارسال لوح تقدير از خدمات و فعاليت هاي ارزشمند سركار خانم صديقه دلپريش در اجراي به موقع مصوبه هيأت وزيران در رابطه با عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي شركتي تقدير و تشكر نمودلازم به ذكر است تعداد كاركنان اين اداره كل 123 نفر مي باشد كه 13 نفر رسمي، 22 نفر پيماني، 13 نفر خريد خدمت، 17 نفر قرارداد كار مشخص، 21 نفر قرار داد حق الزحمه اي كار معين كه در سال 90 تبديل وضعيت شده اند و 29 نفر نيروي قرارداد موقت كارگري كه امسال تبديل وضعيت شده اند و همچنين 8 نفر از كاركنان قرارداد تأسيساتي مي باشند كه 100درصد نيروهاي شركتي تبديل وضعيت شده اند


مشخصات:
نظرات: *