پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیكميسيون مواد 5 و 12

تاریخ انتشار: 1390/03/29

عملكرد كميسيونهاي ماده 5 و 12 استان خوزستانبراساس گزارش اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي خوزستان ‎‏ ، طي سه ماهه جاري پرونده تخلفاتي 21 شركت در كميسيون ماده 12 آئين نامه حمل بار و مسافر مطرح و منتهي به صدور راي گرديد كه از اين تعداد 11 مورد شركت مختلف به يكماه عدم فعاليت در زمينه حمل محمولات ترافيكي ، 4 شركت متخلف به يك الي دو ماه لغو پروانه و عدم فعاليت در مدت مذكور ، 2شركت مختلف به توبيخ كتبي با درج در پرونده و 4مورد به يكماه لغو پروانه تعليقي به مدت شش ماه محكوم گرديدند


مشخصات:
نظرات: *