پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیپايانه چزابه

تاریخ انتشار: 1390/03/29

بهره برداري ازپروژه ساخت 30چشمه سرويس بهداشتي در پايانه مرزي چذابه به گزارش از دفتر فني اداره كل : به دنبال اقدامات صورت گرفته در ساماندهي پايانه هاي مرزي و نظر به اهميت اين پايانه ها و رشد صادرات و توسعه مناسبات ميان كشورهاي همسايه و همچنين ارایه خدمات مطلوبتر به تجار و زوار، مراحل اجرايي 30 چشمه سرويس بهداشتي در پايانه مرزي چذابه تكميل ومورد بهره برداري قرار گرفته است


مشخصات:
نظرات: *