پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرشد 7% با صدور بيش از يازده هزار پروانه عبور در سه ماهة اول سال جاري در استان خوزستان

تاریخ انتشار: 1387/04/15

مرعشي معاونت حمل و نقل و پايانه هاي خوزستان از صدور بيش از يازده هزار پروانه عبور در سه ماهه اول سال جاري خبر دادايشان با بيان اين نكته كه استان خوزستان با صدور بيشترين پروانه عبور بارهاي ترافيكي را در سطح كشور دارا مي باشد؛افزود امسال شاهد رشد 7% صدور پروانة عبور نسبت به سه ماهة مشابه سال گذشته در استان خوزستان مي باشيمهمچنين ايشان خاطر نشان كردسال گذشته نيز بيش از 40 هزار پروانه عبور در سطح استان صادر شدشايان ذكر است پروانه عبور فقط جهت بارهاي ترافيكي صادر مي شودو اين نوع بارها فقط در روز وطي مسير هاي مشخص قابل حمل مي باشند


مشخصات:
نظرات: *