پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري سومين جلسة كميتة راهبري استاني و ساماندهي مجنمع هاي خدماتي – رفاهي بين راهي در استانداري

تاریخ انتشار: 1387/04/15

سومين جلسة كميتة راهبري استاني به رياست مهندس حيدري مدير كل امور شهري استانداري در سالن جلسات معاونت عمراني استانداري خوزستان برگزار شددر اين جلسه دغاغله مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان به عنوان دبير جلسه به بيان نقش و اهميت مجتمع هاي خدماتي-رفاهي در زمينة كاهش تصادفات جاده اي و بهره وري بيشتر صنعت حمل ونقل استان پرداختندو دراين خصوص خواهان همكاري سازمان ميراث فرهنگي و ادرة كل راه وترابري استان وهمچنين بانكهاي عامل دراين زمينه شدندو در پايان مصوباتي به دستگاه هاي اجرايي حاضر در جلسه ابلاغ گرديد


مشخصات:
نظرات: *