پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرشد 45% شناسايي و رسيدگي به تخلفات اضافه تناژ در استان خوزستان

تاریخ انتشار: 1390/05/11

در چهارماهه اول سال جاري تعداد 1418 فقره تخلف اضافه تناژ توسط پليس راه استان شناسايي و جهت اقدامات بعدي به نمايندگي هاي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي خوزستان معرفي شدند اين تعداد تخلفات شناسايي شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزايش داشته است مدير كل حمل ونقل و پايانه هاي خوزستان ضمن اعلام اين خبر حمل بار اضافه در جاده ها را يكي از عمده ترين عوامل آسيب رساني به راهها و كاهش عمر مفيد اين سرمايه هاي عظيم ملي برشمرد و از اقدامات صورت گرفته توسط پليس راه و كارشناسان اداره ايمني و ترافيك جهت شناسايي و رسيدگي به تخلفات اضافه تناژ تشكر و قدرداني نمود


مشخصات:
نظرات: *